Giới thiệu

Dự án Kênh tài nguyên Hướng nghiệp là hoàn toàn miễn phí, hướng đến phục vụ đông đảo cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào. Kênh tài nguyên cung cấp các tài liệu và bài viết liên quan đến thấu hiểu bản thân, hiểu thị trường đào tạo và lao động cho học sinh/sinh viên, các chuyên viên hướng nghiệp (CVHN) và cha mẹ dựa trên cơ sở các lý thuyết hướng nghiệp đáng tin cậy.

Các anh chị và các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu ở các mảng chính sau đây: