thư viện người thật việc thật

Tập hợp các câu chuyện nghề thuộc các nhóm ngành nghề trên Bản đồ thế giới nghề nghiệp.

Sông An vẫn luôn cần sự hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục cập nhật thêm thư viện mỗi ngày thêm phong phú và đa chiều. Thông tin cụ thể tại bit.ly/chiaseNTVTSA

vận hành, vận chuyển

xây dựng & bảo trì

CHẾ TẠO & QUY TRÌNH SẢN XUẤT

kỹ thuật & công nghệ

khoa học xã hội

chăm sóc sức khỏe