Chương trình đào tạo về hướng nghiệp hiện có tại Việt Nam

Tổng hợp: Bộ phận chuyên môn – Hướng nghiệp Sông An

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp cũng như đào tạo nguồn nhân lực thực hiện công tác này, đại diện các cơ sở đào tạo ở Hà Nội và TP.HCM cũng tham gia vào quá trình đưa công tác đào tạo chuyên môn vào bậc học cử nhân và thạc sĩ, cụ thể:

  1. Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội có hai chuyên ngành đào tạo là Cử nhân Khoa học Giáo dục và Cử nhân Tham vấn học đường có môn học bắt buộc là Tư vấn hướng nghiệp. Ngoài ra còn đào tạo Thạc sĩ Tham vấn học đường cũng có môn bắt buộc là Tư vấn hướng nghiệp.

www.education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewpage/142

  1. Trường Đại học Hoa Sen – Chương trình đào tạo ngành Tâm lý ứng dụng (Applied Psychology) với hai chuyên ngành: Tham vấn trị liệu và Tham vấn hướng nghiệp. Chuyên ngành Tham vấn Hướng nghiệp phát triển năng lực chuyên môn cho sinh viên để hỗ trợ đắc lực cho thân chủ một cách hiệu quả trong việc khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp.

https://www.hoasen.edu.vn/tuyensinh/dao-tao/nganh-tam-ly-hoc/

  1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai giảng dạy hướng nghiệp qua các môn học cụ thể cho sinh viên:
  • Ngành Tâm lý – Giáo dục qua môn học Giáo dục Hướng nghiệp; 
  • Ngành Tâm lý học đường qua các môn Nhập môn tư vấn và tham vấn hướng nghiệp; Tư vấn, tham vấn Hướng nghiệp bậc trung học và đại học.

https://hnue.edu.vn/Portals/0/TLHGD-Khung%20CTDT.pdf

  1. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục với mục tiêu giúp người học thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường. Trong đó, học phần Tham vấn hướng nghiệp là học phần bắt buộc nhằm giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác hướng nghiệp và quá trình thực hành tham vấn hướng nghiệp cho học sinh.

       https://drive.google.com/file/d/1JZ7n9MWF8Ax6mAnOlUry4aKRViF3nVkj/view  

  1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo Cử nhân Tâm lý học giáo dục (Educational Psychology). Chương trình đào tạo giúp người học hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu, giảng dạy và tham vấn tâm lý – giáo dục qua các học phần chuyên ngành như: Tâm lý học tham vấn, Tham vấn học đường và Tham vấn hướng nghiệp. 

       https://hcmussh.edu.vn/tin-tuc/nganh-tam-ly-hoc-giao-duc 

  1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội có chương trình đào tạo Cử nhân Tâm lý học với các học phần chú trọng vào công tác tham vấn và hướng nghiệp:
  • Tham vấn học đường (School counseling) dành cho các sinh viên chuyên ngành Tâm lý học tham vấn
  • Tâm lý học hướng nghiệp (Vocational psychology) dành cho các sinh viên chuyên ngành Tâm lý học quản lý – kinh doanh

       https://ussh.vnu.edu.vn/uploads/ussh/dao-tao/2023_11/ctdt-tam-ly-hoc-he-chuan.pdf 

Sông An sẽ cập nhật thêm trong thời gian tới.