Chương trình đào tạo về hướng nghiệp hiện có tại Việt Nam

Tổng hợp: Bộ phận chuyên môn – Hướng nghiệp Sông An

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp cũng như đào tạo nguồn nhân lực thực hiện công tác này, đại diện các cơ sở đào tạo ở Hà Nội và TP.HCM cũng tham gia vào quá trình đưa công tác đào tạo chuyên môn vào bậc học cử nhân và thạc sĩ, cụ thể:

  1. Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội có hai chuyên ngành đào tạo là Cử nhân Khoa học Giáo dục và Cử nhân Tham vấn học đường có môn học bắt buộc là Tư vấn hướng nghiệp. Ngoài ra còn đào tạo Thạc sĩ Tham vấn học đường cũng có môn bắt buộc là Tư vấn hướng nghiệp.

www.education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewpage/142

 

  1. Đại học Hoa Sen – Chương trình đào tạo ngành Tâm lý ứng dụng (Applied Psychology) với hai chuyên ngành: Tham vấn trị liệu và Tham vấn hướng nghiệp. Chuyên ngành Tham vấn Hướng nghiệp phát triển năng lực chuyên môn cho sinh viên để hỗ trợ đắc lực cho thân chủ một cách hiệu quả trong việc khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp.

www.tuyensinh.hoasen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc/nganh-tam-ly-hoc

 

  1. Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai giảng dạy hướng nghiệp qua các môn học cụ thể cho sinh viên:
  • Ngành Tâm lý – Giáo dục qua môn học Giáo dục Hướng nghiệp; 
  • Ngành Tâm lý học đường qua các môn Nhập môn tư vấn và tham vấn hướng nghiệp; Tư vấn, tham vấn Hướng nghiệp bậc trung học và đại học.

www.tuyensinh.hnue.edu.vn/khung-chuong-trinh/p/khung-chuong-trinh-chuyen-nganh-su-pham-tam-ly-giao-duc-121

 

Sông An sẽ cập nhật thêm trong thời gian tới.